تبدیل ابجد تبدیل ابجد

  ابجد


  کلمه ابجد به چهار حرف ابتدایی الفبای قدیم سامی اشاره می کند که به جای اعداد از آن استفاده می شد. یعنی با استفاده از حروف ابجد، ارزش عددی حروف مشخص می شد و در ترتیب بندی، طالع بینی و علوم غریبه از این حروف استفاده می شد. این حروف روشی برای مرتب سازی حروف در زبان عربی بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی است. گاهی مواقع از این روش برای شماره گذاری صفحات یا موارد استفاده می شود پیش از هر کاربردی بهتر است با روش محاسبه حروف ابجد که در این بخش از نمناک شرح داده شده است آشنا شویم.

  ابجد کبیر:


  (الف=1)، (ب=2)، (ج=3)، (د=4)، (ه=5)، (و=6)، (ز=7)، (ح=8)، (ط=9)، (ی=10)، (ک=20)، (ل=30)، (م=40)، (ن=50)، (س=60)، (ع=70)، (ف=80)، (ص=90)، (ق=100)، (ر=200)، (ش=300)، (ت=400)، (ث=500)، (خ=600)، (ذ=700)، (ض=800)، (ظ=900)، (غ=1000)، (گ=2000)، (چ=3000)، (پ=4000)، (ژ=5000).

  ابجد وسیط:


  (الف=1)، (ب=2)، (ج=3)، (د=4)، (ه=5)، (و=6)، (ز=7)، (ح=8)، (ط=9)، (ی=10)، (ک=8)، (ل=6)، (م=4)، (ن=2)، (س=0)، (ع=10)، (ف=8)، (ص=6)، (ق=4)، (ر=8)، (ش=6)، (ت=4)، (ث=8)، (خ=0)، (ذ=4)، (ض=8)، (ظ=0)، (غ=4)، (گ=8)، (چ=0)، (پ=4)، (ژ=8).

  ابجد صغیر:


  (الف=1)، (ب=2)، (ج=3)، (د=4)، (ه=5)، (و=6)، (ز=7)، (ح=8)، (ط=9)، (ی=10)، (ک=8)، (ل=6)، (م=4)، (ن=2)، (س=6)، (ع=10)، (ف=8)، (ص=6)، (ق=4)، (ر=8)، (ش=ساقط)، (ت=4)، (ث=8)، (خ=ساقط)، (ذ=4)، (ض=8)، (ظ=ساقط)، (غ=4)، (گ=2)، (چ=3)، (پ=4)، (ژ=5).