تبدیل اکسل (xlsx) به HTML تبدیل اکسل (xlsx) به HTML

    تبدیل فایل‌های استاندارد اکسل (xlsx) به فرمت HTML


    با این ابزار شما میتوانید فایل‌های اکسل را از فرمت (xlsx) بدون استایل و به صورت خام به فرمت صفحات وب (html) تبدیل نمایید. و به آن استایل مناسب اضافه کرده و به شکل بهینه در صفحات وب جداول را اضافه نمایید.