هش فایل هش فایل

  هش (HASH) چیست؟


  اگر بخواهیم بصورت بسیار ساده و عامیانه هش کد را تعریف کنیم، میتوان آن را همانند اثر انگشت یک انسان درنظر گرفت. همانطوری که تمامی انسان ها دارای اثر انگشت منحصر به فرد میباشند، تمامی فایلها نیز میتوانند به یک کد هش 32 رقمی اختصاص داد. که اختصاص آن نیز بر اساس الگوریتم خاص و برای هر فایل با هر سایز بصورت یک کد واحد و غیر تکراری ایجاد میگردد.
  هنگام ایجاد هش کد برای یک فایل، کد بدست آمده به هیچ عنوان برای سایر فایل ها استفاده نخواهد شد و امکان تکرار آن نیز وجود ندارد و حتی در صورتی که 1 بیت فایل نیز تغییر کند، هش کد ایجاد شده نیز 100 درصد تغییر خواهد کرد و امکان تکرار آن نیز وجود ندارد.
  crc16
  crc32
  md4
  md5
  sha1
  sha224
  sha256
  sha384
  sha512
  sha3_224
  sha3_256
  sha3_512
  keccak224
  keccak256
  keccak384
  keccak512
  Drop File Here