تبدیل واحد تبدیل واحد

    قابلیت های کلید تبدیل واحد آنلاین :

    این ابزار قادر است یكاهایی مانند طول، سطح، حجم، دما، فشار، چگالی، كار، انرژی، توان، درجه، جریان، گرانروی، وزن، نیرو، گشتاور، سرعت، شتاب، زمان و سایر كمیت های ترمودینامیكی و... را محاسبه و ارائه نماید.