رمزگشایی یا رمزنگاری URL رمزگشایی یا رمزنگاری URL

    چرا حروف فارسی در URL کدگذاری میشود؟


    URL تنها از طریق مجموعه کاراکتر ASCII از بستر اینترنت قابل ارسال است. از آنجا که URL معمولا حاوی کاراکترهایی خارج از مجموعه کاراکتر ASCII می باشد این کاراکترها باید به قالب ASCII تبدیل شوند. رمزنگاری URL کاراکترهایی که در مجموعه کاراکتر ASCII قرار ندارند را با علامت “%” به همراه کد دو رقمی هگزادسیمال آنها جایگزین می کند. URL نباید حاوی کاراکتر فاصله باشند. به همین جهت در رمزنگاری URL حرف فاصله را با علا مت “+” یا “%20” جایگزین می کند.